‏יום שני 21 מאי 2018
לכבוד,
ציקורל המרה בינלאומית בע"מ ח.פ. 513974436
מרחוב בלפור 106 בת ים


א.ג.נ.,
הנדון: כתב התחייבות והסכם מסגרת לניכיון שקים מסחריים והלוואות

    ,    
  לקוח שם מלא   לקוח ת"ז   לקוח כתובת   לקוח מיקוד

המנהלים עסק תחת שם הפירמה : , מאשר ומתחייבים בזה כדלקמן:
 1. אנו מנהלים עסק אשר במסגרתו אנו זקוקים לבצע מעת לעת עסקאות ניכיון שטרות ו/או צ'קים מעותדים הנמסרים לנו על ידי לקוחות וצדדים שלישיים אחרים וכן לקבל אשראי על שטרות מעותדים המשוכים על ח-ן הלקוח ו/או חשבונותינו אנו (להלן: הצ'קים).
 2. הצ'קים יהיו סחירים ועבירים ומוסבים כהלכה על ידינו לפקודתכם או משוכים לפקודתכם, וידוע לנו כי אתם תסבו אותם הלאה ו/או תפקידו אותם לחשבון בנק, על פי שיקול דעתכם.
 3. אנו נבקש למכור לכם מעת לעת צ'קים ואתם תהיו רשאים לקנות מאיתנו צ'קים כאמור ולנכות אותם כאשר מתמורת כל צ'ק תנכו עמלות וריביות בסכומים ובשיעורים כפי שתודיעו לנו מעת לעת.
 4. למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי לא תהיו חייבים בשום מקרה לקנות ולנכות לנו כל צ'ק שנציג לכם וכי יהיה לכם שיקול דעת מוחלט וסופי לגבי קבלת ההחלטה בדבר ניכיון של כל צ'ק וצ'ק כאשר גם לא תהיו מחויבים לנמק את סיבת סירובכם, במידה ותסרבו.
 5. במידה ומסיבה כלשהי, ללא יוצא מן הכלל, לא תקבלו את מלוא התמורה של צ'ק כלשהו בזמן פרעונו, או אם מסיבה כלשהי וללא כל יוצא מן הכלל תדרשו להחזיר את תמורתו של כל צ'ק כאמור, כולו או מקצתו, כי אז נהיה חייבים לשלם לכם באופן מיידי את תמורתו המלאה של אותו צ'ק, ללא ניכוי כלשהו, ובתוספת ריבית ועמלות אצלכם בהתאם לתעריף שיהיה נהוג אצלכם מעת לעת.
 6. אין באמור בסעיף 5 לעיל, כדי לגרוע מזכותכם לנקוט בהליכים משפטיים נגד כל צד לצ'קים, כולם או חלקם, מכוח היותכם אוחזים כשורה ו/או אוחזים בעד ערך ו/או אוחזים בצ'קים, ומוצהר בזה כי תהיו פטורים מכל החובות המוטלות על אוחז בצ'קים על פי דין.
 7. במקרה שלא נשלם לכם באופן מיידי את סכומו של כל צ'ק כמפורט בסעיף 5 לעיל ו/או אם לא נפרע לכם במועד תשלום כלשהו שאנו חייבים בו על פי כתב זה ו/או על פי כל הסכם שבינינו ו/או על פי דין, ישא כל סכום ריבית פיגורים בשיעור של לחודש, כאשר צבירת הריבית תיעשה כל תקופה הקצרה ביותר המותרת על פי כל דין.
 8. כל הריביות, העמלות וההוצאות שנהיה חייבים לכם על פי כתב זה, ישאו במע"מ כחוק ואנו נהיה חייבים בתשלומו.
 9. היה ותנקטו בהליכים משפטיים כלשהם לצורך גביית סכום כלשהו שאנו נהיה חייבים בו על פי כתב זה ו/או על פי כל הסכם שבינינו ו/או על פי דין, יתווספו לכל סכום כאמור הוצאות משפטיות כפי שתחויבו בהם, ושכר טרחת עו"ד בהתאם לטבלאות שכר הטרחה הנהוגות בבית המשפט ובהוצאה לפועל.
 10. במקרה שתנקטו בהליכים משפטיים נגד מושכי הצ'קים ו/או נגד כל צד אחר לצ'קים, אנו נסייע לכם בכל דרך חוקית אפשרית בהליכים ובגבייה. בנוסף, הננו מאשרים כי אתם תהיו רשאים לערוך כל הסדר עם כל צד לצ'קים, כפי שייראה לכם ועל פי שיקול דעתכם המוחלט, והננו מוותרים על כל טענה ותביעה כלפיכם בעניין זה.
 11. אנו מסכימים כי ספריכם וכרטסת הנהלת החשבונות שלכם על כל החיובים והזיכויים בה יהוו ראיה לכאורה לכל דבר ועניין ולצורך כל הליך משפטי, לגבי כל סכום שנהיה חייבים לכם.


בכבוד רב,

___________
הלקוח

1.
ערבים בזה, כולנו יחד וכל אחד לחוד, ללא כל סייג ובאופן בלתי חוזר, בערבות BON POUR AVAL לכל התחייבות הלקוח על פי כתב זה ומתחייבים לשלם לכם מייד עם דרישתכם הראשונה כל סכום אשר יגיע לכם מאת הלקוח.
כמו כן, הננו נותנים הסכמתנו הבלתי חוזרת לצירופינו כחייבים נוספים בכל תיק הוצאה לפועל בו יוגשו לביצוע צ'קים שניכתם ללקוח וחזרו בלתי נפרעים וכן הננו מודיעים בזאת בהודעה בלתי חוזרת כי אנו מוותרים על כל הגנה השמורה לנו מכוח חוק הערבות ו/או מכל דין אחר כערבים.

אנו הח"מ:
    ,    
  ערב 1 שם מלא   ערב 1 ת"ז   ערב 1 כתובת   ערב 1 מיקוד
    ,    
  ערב 2 שם מלא   ערב 2 ת"ז   ערב 2 כתובת   ערב 2 מיקוד

ערב 1 ______________

ערב 2 ______________